Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 +

6.9.1 ศึกษาผลสรุปการจัดทำหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560 

6.9.2 ประชุม วางแผนร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในการสอน

6.9.3 ประสานคาบสอนกับครูที่ปรึกษาหรือครูสอนวิชาสังคมศึกษา 

6.9.4 ดำเนินการสอนหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

6.9.5 ประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1-4 แล้วส่งคะแนนให้ครูที่ปรึกษาหรือครูสอนวิชาสังคมศึกษา 

6.9.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ