Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.11 ค่ายกระแสเรียก +

6.11.1 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอกประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.11.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6.11.4 สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

6.11.5 จัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.11.6 นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก

6.11.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
6.11 ค่ายกระแสเรียก
วันที่ 4 กันยายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ