Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน +

6.17.1 ศึกษาการจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

6.17.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.17.3 เบิกงบประมาณ

6.17.4 ประสานงานอาคารสถานที่เพื่อจัดตกแต่ง ประดับ อาคารสถานที่ ให้มีบรรยากาศคาทอลิก

6.17.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด เผยแผ่ วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ในโอกาสต่าง ๆ

- แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย

- ติดป้ายพระวาจาในบริเวณโรงเรียน

6.17.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.17.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ