Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 +

6.18.1 ศึกษาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

6.18.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.18.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.18.4 ปรึกษาการจัดกิจกรรมกับผู้อำนวยการ

6.18.5 ประสานงานเรื่องการเชิญพระสงฆ์มาร่วมเป็นวิทยากร ทำจดหมายเชิญต่าง ๆ   การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

6.18.6 เบิกงบประมาณ

6.18.7 ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6

6.18.8 สรุปการดำเนินกิจกรรม

6.18.9 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการ   ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
- 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ประชุมงานอภิบาล (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิม (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- งานอภิบาลเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญผอ.เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิม
วันที่ 22 มกราคม 2561

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-10.00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิม  อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมประชุม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ