Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ +

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

     - ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

     - จัดซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ