Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ +

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

            ž นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ส่งนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพและร่วมกิจกรรม Workshop รายการ มาสเตอร์อาร์ต (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- การประกวดวาดภาพ โครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปี 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ใบงาน วาดภาพระบายสี กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ