Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ +

6.8.1 รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

6.8.2 ประชุมวางแผนเพื่อคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.8.3 นำเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณา

6.8.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดอบรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.8.5 ดูแล กำกับติดตามการขยายผลต่อบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.8.6 ประเมินผล และสรุปผลเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ