Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA +

6.1.1 กำหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรมภาษาอังกฤษและนำไปสู่การปฏิบัติ

6.1.2 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นครบ PDCA

6.1.4 ดำเนินการตามในแต่ละกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

    - คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่

    - กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามโปรแกรมภาษาอังกฤษ

    - ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

    - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน        

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA
- 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครูไทย EP (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครูไทย EP (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "EP Spooky Halloween" ให้กับนักเรียนหลักสูตร English Program (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- ขอนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบกงสุลจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าพบกงสุลจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษได้ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมงาน EP Family Night (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- นักศึกษาจีน จำนวน 6 ราย เข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ จำนวน 4 ท่าน เข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- เหล่าซือ LI AI JUAN ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- การนำเสนอผลงานนักเรียน หลักสูตร English Program (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- นักข่าวของหนังสือพิมพ์ Zhongguo Yu Bao ประเทศจีน พบผู้อำนวยการเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Chinese Program (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง หลักสูตร English Program (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง หลักสูตร English Program (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ครูวิรัชดา ครูไพจิตและ M.Jacques ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร English Program (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- การประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ครูวิภาภรณ์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ Chinese Program (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
นักศึกษาจีน จำนวน 6 ราย เข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 นักศึกษาจีน จำนวน 6 ราย เข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ