Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ขอนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูและนักศึกษา 6 ท่าน เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแนะนำตัวและมอบของที่ระลึก (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ครูฝ่ายวิชาการและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ จำนวน 4คน (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ผู้อำนวยการร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเหยียนเต้าเจ (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 ก.พ. 2561)
- นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
กำหนดการ
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม มิส  อัมพร    พิมพิสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตารางกิจกรรม

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ