Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.19 กิจกรรมธนาคารความดี +

6.19.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2559

6.19.2 ประชุม วางแผน การดำเนินงาน

6.19.3 ดำเนินกิจกรรมธนาคารความดี - รับของจากนักเรียน ครู บุคลากร  

และผู้ปกครองที่เก็บของได้

- จ่ายของคืนให้นักเรียน เจ้าของที่มา

ติดต่อ ขอรับของคืน

- รับเงินจากนักเรียน ครู บุคลากร  

และผู้ปกคอรงที่เก็บได้

- ลงบันทึกรายการรับของหาย  

จ่ายคืนสิ่งของ และรับเงินลงใน

แฟ้มและในระบบคอมพิวเตอร์

- จัดกิจกรรม Lost and 

Found นำของหายที่เก็บได้ทั้งหมดมาตั้งโต๊ะเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาค้นหาติดตาม ภาคเรียนละ

1 ครั้ง

- นำของหายที่ไม่มีเจ้าของมาติดต่อ

ขอรับคืนไปบริจาคให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ

6.19.4 ประเมินและสรุปผล      การดำเนินงาน

6.19.5 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

- กิจกรรมจิตอาสา (2.1)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วางแผนดำเนินงาน
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
กำกับติดตามประสานงาน การจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.19 กิจกรรมธนาคารความดี
- 6.19 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรม Lost and Found (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- กิจกรรม Lost and Found (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- จัดกิจกรรม Lost and Found (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- กิจกรรม Lost and Found (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- จัดกิจกรรม Lost and Found (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมLost and Found (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมLost and Found (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมLost and Found (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- 6.19 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
กิจกรรมLost and Found
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องธนาคารความดี)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-13.00 งานอภิบาลได้ จัดกิจกรรม Lost and Found ให้นักเรียนตามหาของที่หายไปในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2561  อาคารกิจกรรม(ห้องธนาคารความดี) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ