Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น +

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.8.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา การวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน

6.8.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตาม บทบาทหน้าที่ ประสานงาน

     - ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง

     - กำหนดรูปแบบกิจกรรม

     - ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.8.4 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนาโรงเรียนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน Best all around ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- ถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้ารับฟังการนำเสนอลำดับพิธีการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมการนำเสนอลำดับพิธีการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน Best all around ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มกราคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-11.00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน Best all around ประจำปีการศึกษา 2560  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ