Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1) +

- ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกจะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

- พิจารณาการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกถึงประโยชน์ที่ควรจะได้รับสำหรับนักเรียน

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

- บันทึกการเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนของหน่วยงานภายนอก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการขอเข้ามาจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1)
- 6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายของไมโลช็อกโกแลตมอลต์ (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- 6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1) (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายของไมโลช็อกโกแลตมอลต์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.00-13.00 กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายของไมโลช็อกโกแลตมอลต์  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขออนุญาตจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ