Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 ประเมินคุณภาพครู +

6.2.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

    - จัดทำปฏิทิน

    - จัดทำเอกสารในการประเมิน

    - กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน

    - ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

6.2.2 ดำเนินการนิเทศ

    - ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล

    - ติดตามนิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ

    - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

    - ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

6.2.3 สรุปผลการประเมิน

    - สรุปผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศ

6.2.4 นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 ประเมินคุณภาพครู
- 6.2 ประเมินคุณภาพครู (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- 6.2 ประเมินคุณภาพครู (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนิเทศการสอน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  บุษบา    ศุกระศร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  บุษบา    ศุกระศร
กำหนดการ
6.2 ประเมินคุณภาพครู
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ