Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย +

6.3.1 รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย

6.3.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งของแต่ละงาน

6.3.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติของแต่ละงานในฝ่าย

6.3.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.3.5  ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.3.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.3.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.3.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.3.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.3.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเบิก-จ่าย

6.3.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.3.12 ติดตามรายงานผลการศึกษาดูงานอบรม

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนิเทศการสอน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  บุษบา    ศุกระศร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  บุษบา    ศุกระศร
กำหนดการ
6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ