Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.6.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.6.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 

6.6.3 รับหนังสือเข้า/คำสั่ง/นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.6.4 วางแผนการดำเนินงาน           

6.6.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.6.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาในแผนงาน            

6.6.7 ประสานงานการเงินในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.6.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษา

ดูงาน/อบรม/สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง             

6.6.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา    

6.6.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานการเงิน 

6.6.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน/อบรม/ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.6.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน/อบรม/แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล      

6.6.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.6.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ