Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมวันสงกรานต์ +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมตามฐานสงกรานต์

2) ขบวนแห่พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

3) พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมวันสงกรานต์
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและกล่าวให้พร แก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและกล่าวให้พร แก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
วันที่ 11 เมษายน 2561

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.00-15.30

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและกล่าวให้พร แก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ