Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 +

6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.1.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561

6.1.5 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561

6.1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.20-09.30 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ