Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บแบบประเมินการจัดกิจกรรมในวัน Open House ของผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โดยใช้ QR Code (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- เปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรในการสอนโครงการดูแลนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- ผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจเข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 26 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- วันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
กำหนดการ
ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มีนาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ