Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน  6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.7.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.7.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.7.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.7.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย
- หยุดเรียนวันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวิสาขบูชา (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- หยุดเรียนโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- หยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- เปิดเรียนวันหยุดวันชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- หยุดเรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันขึ้นปีใหม (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันครู (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันมาฆบูชา (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ