Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ +

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2560

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน           

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน          

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน           

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2561 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน2561 (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561 (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561 (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2561 (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2561 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ประชุมประจำปีโรงเรียนเอกชน (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561 (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561 (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2562 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนมกราคม 2562 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระสามัญเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2562 (วันที่ 28 มี.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 22 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-12.00

ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมครู ประจำเดือนธันวาคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูเตรียมงานวันครอบครัวครู
  - [บันทึกข้อความ] รายชื่อครูไม่ได้เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ