Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน  6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.7.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.7.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.7.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.7.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย
- โรงเรียนหยุด วันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- หยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- หยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- หยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- หยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ  มงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ