Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา +

6.8.1 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ             

6.8.2 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ ตามสายงานทั้งหน่วยงานภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

6.8.3 ดูแล กำกับ ติดตาม การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ     

6.8.4 ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ    

6.8.5 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา
- 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- อบรมเทคนิคการสอน STEM หัวข้อเรื่อง "Lesson Planning and Teaching methods for Active Learning" ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.ย. 2561)
- อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง "Inspiring and Engaging our Learners: Practical classroom ideas to take away" ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ" (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายวิชาการส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Effective Teaching for Large Classes with Let's Go (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.30 Registration/Morning Coffee  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
08.30-08.45 Opening Speech by College Director  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
08.45-10.00 Reflect: Teaching and Learning Styles  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
10.00-11.30 Explore: Instructional Strategies to Promote Critical Thinking  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
11.30-13.00 Lunch Break  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-14.30 Experiment: Critical Thinking and Communication Activities  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
14.30-14.45 Coffee Break  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
14.45-15.45 Design: Critical Thinking Skills in MY Contexts  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
15.45-16.00 Closing Speech by College Director  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ