Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (ครู ผู้ปกครอง นักเรียน) 549 2 30 6
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 14 0 5 0
 ปฏิทินวันสำคัญ 7 0 3 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 1370 6 59 5
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 90 0 9 0
 ปฏิทินผลงานของครู 1 0 1 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 7 1 4 3
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 129 5 25 5
 รับเชิญเป็นวิทยากร 1 1 1 3
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 18 0 5 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 1 0 1 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0