Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (ครู ผู้ปกครอง นักเรียน) 714 4 33 6
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 15 0 6 0
 ปฏิทินวันสำคัญ 7 0 3 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 1820 8 61 5
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 137 2 11 1
 ปฏิทินผลงานของครู 4 0 4 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 9 1 4 3
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 175 6 29 5
 รับเชิญเป็นวิทยากร 1 1 1 3
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 18 0 5 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 1 0 1 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0