[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
ผู้บันทึก คือ มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย   กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทำกิจกรรม "คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำกิจกรรม "ระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทำกิจกรรม "เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจแล้ววาดภาพระบายสีประกอบ"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทำกิจกรรม "เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจแล้ววาดภาพระบายสีประกอบ"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำกิจกรรม "ระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทำกิจกรรม "คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทำกิจกรรม "เขียนแผนภาพความคิด ชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทำกิจกรรม "เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจแล้ววาดภาพระบายสีประกอบ"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทำกิจกรรม "เขียนแผนภาพความคิด ชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทำกิจกรรม "คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำกิจกรรม "ระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทำกิจกรรม "เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจแล้ววาดภาพระบายสีประกอบ"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทำกิจกรรม "เขียนแผนภาพความคิด ชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทำกิจกรรม "คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำกิจกรรม "ระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทำกิจกรรม "เขียนแผนภาพความคิด ชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทำกิจกรรม "คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำกิจกรรม "ระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทำกิจกรรม "เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจแล้ววาดภาพระบายสีประกอบ"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทำกิจกรรม "เขียนแผนภาพความคิด ชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่"   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทำกิจกรรม "ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่

  กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 ทำกิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทำกิจกรรม "ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่

  กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 ทำกิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ กิจกรรม : ชั้น ป.1 กิจกรรมปริศนาคำทาย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.2 กิจกรรมคัดลายมือ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย กิจกรรม : ชั้น ป.3 กิจกรรมเขียนคำยาก   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม : ชั้น ป.4 กิจกรรมใบ้คำ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล กิจกรรม : ชั้น ป.5 กิจกรรมตอบปัญหา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.6 กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ กิจกรรม : ชั้น ป.1 กิจกรรมปริศนาคำทาย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.2 กิจกรรมคัดลายมือ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย กิจกรรม : ชั้น ป.3 กิจกรรมเขียนคำยาก   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม : ชั้น ป.4 กิจกรรมใบ้คำ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล กิจกรรม : ชั้น ป.5 กิจกรรมตอบปัญหา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.6 กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ กิจกรรม : ชั้น ป.1 กิจกรรมปริศนาคำทาย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.2 กิจกรรมคัดลายมือ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย กิจกรรม : ชั้น ป.3 กิจกรรมเขียนคำยาก   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม : ชั้น ป.4 กิจกรรมใบ้คำ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล กิจกรรม : ชั้น ป.5 กิจกรรมตอบปัญหา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.6 กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ กิจกรรม : ชั้น ป.1 กิจกรรมปริศนาคำทาย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.2 กิจกรรมคัดลายมือ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย กิจกรรม : ชั้น ป.3 กิจกรรมเขียนคำยาก   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม : ชั้น ป.4 กิจกรรมใบ้คำ   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล กิจกรรม : ชั้น ป.5 กิจกรรมตอบปัญหา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ กิจกรรม : ชั้น ป.6 กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) ระดับชั้น ป.6   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) ระดับชั้น ป.6
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) ระดับชั้น ป.6   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) ระดับชั้น ป.6
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5   กำหนดการ กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม : การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.5   กำหนดการ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.5

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.3
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.3
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.3
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.3
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ในคาบเรียนภาษาไทย
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย   32 ครั้ง
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล   4 ครั้ง
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย   4 ครั้ง
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์   4 ครั้ง
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ   4 ครั้ง
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล   4 ครั้ง
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ   4 ครั้ง