[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.พ.2562

  กำหนดการ งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ฝึกซ้อมเพลงประสานเสียง   กำหนดการ คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ฝึกซ้อมเพลงประสานเสียง   กำหนดการ คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ฝึกซ้อมเพลงประสานเสียง   กำหนดการ คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง 

โดยวิทยากร Dr.Joshua Habermann ผู้อำนวยการขับร้องประสานเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.คณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ต (ประถม)

2.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

3.คณะนักร้องประสานเสียงดาราคอรัส

4.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

5.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

6.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ล้านนา

  กำหนดการ กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก ประถม (โรงเรียนเดียว)

  กำหนดการ กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพในกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง 

โดยวิทยากร Dr.Joshua Habermann ผู้อำนวยการขับร้องประสานเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.คณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ต (ประถม)

2.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

3.คณะนักร้องประสานเสียงดาราคอรัส

4.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

5.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

6.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ล้านนา

  กำหนดการ เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

ขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ร่วมแสดงในพิธเปิดงาน Montfort Variety Education 2018   กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.พ.2562   กำหนดการ งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

ขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ร่วมแสดงในพิธเปิดงาน Montfort Variety Education 2018   กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

ขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม : ร่วมแสดงในพิธเปิดงาน Montfort Variety Education 2018   กำหนดการ นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ กิจกรรม :

นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส

  กำหนดการ นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 รับสมัครสมาชิกใหม่

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 เข้าค่ายเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อม

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ร่วมแสดงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 การศึกษาดูงานอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนักร้องประสานเสียง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ โรงแรมดิเอมเพรส,โรงแรมรติล้านนา,โรงแรมดาราเทวี
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ โรงแรมดิเอมเพรส,โรงแรมรติล้านนา,โรงแรมดาราเทวี
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ โพสต์อัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ โรงแรมดิเอมเพรส,โรงแรมรติล้านนา,โรงแรมดาราเทวี
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ จักรพันธกิจเชียงใหม่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ จักรพันธกิจเชียงใหม่
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ โพสต์อัลบั้ม : คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ จักรพันธกิจเชียงใหม่
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 อัลบั้ม1
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 อัลบั้ม1
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ   18 ครั้ง