[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
      หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการบริหารกองทุน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการตาราง เวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ

  กำหนดการ การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ กิจกรรม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ   กำหนดการ ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ กิจกรรม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ   กำหนดการ การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.1 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ กิจกรรม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง   กำหนดการ ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.2 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสารทางด้านกฎหมาย ของโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารกองทุน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   9 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   9 ครั้ง
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี   9 ครั้ง
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   8 ครั้ง
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์   8 ครั้ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร   8 ครั้ง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   8 ครั้ง
มิส  บุษบา    ศุกระศร   8 ครั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   8 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์   8 ครั้ง
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์   8 ครั้ง
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   8 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี   8 ครั้ง
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)   1 ครั้ง
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์   1 ครั้ง
        1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์   5 ครั้ง