[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึก คือ มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเขียนป้าย/ผูกผ้า
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเขียนป้าย/ผูกผ้า
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเขียนป้าย/ผูกผ้า
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้/จัดดอกไม้
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพาน/นักเรียนถือพาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย/นักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย/นักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย/นักร้องประสานเสียง
มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย/นักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย/นักร้องประสานเสียง
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมหนังสือ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมหนังสือ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตรนักเรียน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตรนักเรียน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตรนักเรียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตรนักเรียน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมน้ำดื่ม และอาหารว่าง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมน้ำดื่ม และอาหารว่าง
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมภาพอดีตภราดา รายชื่ออดีตคณะครูของโรงเรียน/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมภาพอดีตภราดา รายชื่ออดีตคณะครูของโรงเรียน/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมภาพอดีตภราดา รายชื่ออดีตคณะครูของโรงเรียน/บันทึกภาพ
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม :

เคารพธงชาติ / นักเรียนนั่งประจำที่กำหนด

  กำหนดการ พิธีไหว้ครู
      กิจกรรม :

การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

  กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      กิจกรรม :

การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

  กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      กิจกรรม :

การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

  กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      กิจกรรม :

การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

  กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      กิจกรรม :

การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

  กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  กำหนดการ ซักซ้อมพิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา กิจกรรม : ชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู   กำหนดการ พิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

- ประธานในพิธี (ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา) ผู้ร่วมบริหารมาถึงบริเวณพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียน ร้องเพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

- ประธานในพิธีจุดเทียน เจิมหนังสือและคารวะอดีตภราดา อดีตคณะครูของโรงเรียน (ดนตรีไทยบรรเลง)

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงการคารวะผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหารและคณะครูชั้น ป.1-ป.6 (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม, เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึกต่อพระคุณครู

- ประธานในพิธีมอบรางวัล

 มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 มอบปลอกแขนแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2560

 มอบแหวนทองคำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ครู คณะกรรมการนักเรียน

- เสร็จพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม)

- นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่คุณครู

  กำหนดการ พิธีไหว้ครู
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ พิธีไหว้ครู
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (ย2.6.1)

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลลงระบบ SWIS และประเมินผล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลลงระบบ SWIS และประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลลงระบบ SWIS และประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.)   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.)   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.)   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.)   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม, 1 มิถุนายน 2561 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน เวลา 19.00 น.)   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม, 1 มิถุนายน 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม, 1 มิถุนายน 2561 

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม :

ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561   กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมแบดมินตัน ชมรมบาสเกตบอล และชมรมเทเบิลเทนนิส)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมนักร้องประสานเสียง ชมรมเครื่องสายตะวันตก และชมรมดนตรีไทย)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรม A-Math ชมรมคณิตคิดสนุก และชมรมหรรษาภาษาจีน)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมฟุตบอล ชมรมฟุตซอล และชมรมเปตอง)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมกีต้าร์ ชมรม STACK และชมรมหมากล้อม)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรม Crossword Game ชมรม Eng. for Fun และชมรมนักทดลองวิทย์)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมคอมพิวเตอร์ และชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมศิลปะ และชมรมประดิดประดอย)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมหมากฮอส ชมรมกอล์ฟ ชมรมลดพุงลดโรค และชมรม MC.TV.)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชมรม Thinking club และชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ชมรมถ่ายภาพ  ชมรมว่ายน้ำ และชมรมนาฏศิลป์)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561

  กำหนดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรม Dancing kids ชมรมเลโก้ ชมรมตัดและพับกระดาษ)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมประดิษฐ์ ชมรมสังคมศึกษา และชมรมภาษาไทย)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมนักร้องประสานเสียง ชมรมเครื่องสายตะวันตก ชมรมดนตรีไทย และชมรมแบดมินตัน)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมวิทยาศาสตร์ และชมรมหมากฮอส

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง Thinking Club  และคอมพิวเตอร์)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมกอล์ฟ และชมรมฟุตบอล)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรม Crossword Game ชมรมคณิตศาสตร์ และชมรมศิลปะ)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      กิจกรรม :

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชมรมนาฏศิลป์ และชมรมภาษาจีน)

  กำหนดการ บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  กำหนดการ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
      หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
      หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านกีฬา
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายทดสอบทักษะด้านดนตรี
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดิโอ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดิโอ
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : ประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : ประสานงานทั่วไป
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : ประสานงานทั่วไป
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(เฉพาะคีย์บอร์ด, กลองชุด, ว่ายน้ำ ชั้น ป.6/1-ป.6/4 ทดสอบวันนี้เท่านั้น)    

  กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(เฉพาะว่ายน้ำ ชั้น ป.6/5-ป.6/9 ทดสอบวันนี้เท่านั้น)   

  กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      กิจกรรม : ทดสอบเครื่องเป่าโยธวาทิต ร้องเพลงประสานเสียง ร้องเพลง   กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    กวงคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/เขียนป้าย
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/เขียนป้าย
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/เขียนป้าย
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/เขียนป้าย
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์บรรพชา
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาบน้ำและครองจีวร
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคำขอบรรพชา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ/เครื่องเสียง
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ/เครื่องเสียง
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ/เครื่องเสียง
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ/เครื่องเสียง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายขบวนนาค
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ลงทะเบียน

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม :

ปฐมนิเทศ

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

  กำหนดการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมคำขอบรรพชา   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมคำกล่าวศีล 10 ข้อ และคำให้พร   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : ฝึกซ้อมการกราบ-ไหว้ และการลุก-นั่ง   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : รับประทานอาหารกลางวัน   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม :

พักผ่อน และฝึกซ้อมคำกล่าวตามอัธยาศัย

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : แบ่งกลุ่มฝึกซ้อม (สลับ 3 ฐาน ฐานละ 40 นาที) ฐานที่ 1 คำขอบรรพชา ฐานที่ 2 คำกล่าวศีล 10 ข้อ และคำให้พร ฐานที่ 3 การกราบ-ไหว้ และการลุก-นั่ง   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : ดื่มน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม :

ทดสอบกลุ่มย่อย (สลับ 3 ฐาน ฐานละ 40 นาที) ฐานที่ 1 คำขอบรรพชา ฐานที่ 2 คำกล่าวศีล 10 ข้อ และคำให้พร ฐานที่ 3 การกราบ-ไหว้ และการลุก-นั่ง

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : อาบน้ำ พักผ่อนและฝึกซ้อมคำกล่าวตามอัธยาศัย   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : ทดสอบกลุ่มใหญ่ - คำขอบรรพชา - คำกล่าวศีล 10 ข้อ และคำให้พรฐานที่ 3 - การกราบ-ไหว้ และการลุก-นั่ง   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม :

ดื่มน้ำปานะ

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : นัดหมาย / ฝึกสมาธิ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : เข้านอน   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
      กิจกรรม : รับประทานอาหารเช้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม : พิธีโกนผมนาค   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : รับประทานอาหารกลางวัน   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : นาคแห่รอบเจดีย์-วิหาร   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบจีวรบริขารบวช   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พิธีบรรพชาสามเณร พระภิกษุ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : สามเณรพบปะโยมพ่อ-โยมแม่   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : เข้าสู่ที่พัก ณ อาคารแม่วรรณี ปัทมอดิศัย เตรียมสรงน้ำ / ครองผ้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : อบรมหน้าแถว   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : ทำวัตรเย็น   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : ทำธุระส่วนตัว / จำวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      กิจกรรม : ทำวัตรสวดมนต์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : บิณฑบาต   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเช้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเพล   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : พักผ่อนตามอัธยาศัย   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : กวาดใบไม้บริเวณวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : สรงน้ำ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : อบรมหน้าแถว   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรเย็น   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำธุระส่วนตัว / จำวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรสวดมนต์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : บิณฑบาต   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเช้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเพล   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : พักผ่อนตามอัธยาศัย   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : กวาดใบไม้บริเวณวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : สรงน้ำ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : อบรมหน้าแถว   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรเย็น   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำธุระส่วนตัว / จำวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรสวดมนต์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : บิณฑบาต   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเช้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเพล   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : พักผ่อนตามอัธยาศัย   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : กวาดใบไม้บริเวณวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : สรงน้ำ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : อบรมหน้าแถว   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรเย็น   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันน้ำปานะ   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำธุระส่วนตัว / จำวัด   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ทำวัตรสวดมนต์   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : บิณฑบาต   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเช้า   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : ฉันภัตตาหารเพล   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

พักผ่อนตามอัธยาศัย

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ฉันน้ำปานะ

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

กวาดใบไม้บริเวณวัด

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

สรงน้ำ

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ทำวัตรเย็น

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ฉันน้ำปานะ

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

กิจกรรมบูชาพระคุณบุพการี / จุดเทียนส่องปัญญา / อำลาพระวิทยากร

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ทำธุระส่วนตัว / จำวัด

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ทำวัตรสวดมนต์

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

บิณฑบาต

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ฉันภัตตาหารเช้า

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

กิจกรรม การเตรียมตัวลาสิกขา 1

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

กิจกรรม การเตรียมตัวลาสิกขา 2

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

ฉันภัตตาหารเพล

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

สามเณรตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

พักผ่อน และฝึกซ้อมคำกล่าวลาสิกขาตามอัธยาศัย

  กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : เริ่มต้น พิธีลาสิกขา   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      กิจกรรม : เสร็จสิ้นพิธี / เดินทางกลับบ้าน   กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : ขออัดสปอตกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : ขออัดสปอตกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ต้นแบบหล่อเทียน
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ต้นแบบหล่อเทียน
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ต้นแบบหล่อเทียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลการหล่อเทียนพรรษา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลการหล่อเทียนพรรษา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลการหล่อเทียนพรรษา
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลการหล่อเทียนพรรษา
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลการหล่อเทียนพรรษา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หล่อเทียนพรรษา 

  กำหนดการ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

·     เรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

·     เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ 

  กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม :

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

  กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม :

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

  กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

·     เรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

·     เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ 

  กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หล่อเทียนพรรษา

  กำหนดการ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

• เรื่องความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติใน ฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

• เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ

  กำหนดการ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   กำหนดการ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

·     เรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

·     เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ 

  กำหนดการ ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานและปัจจัยทำบุญ

  กำหนดการ ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

·     เรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

·     เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ 

  กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ กิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      กิจกรรม :

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  กำหนดการ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประดับโคมยี่เป็ง
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล เกียรติบัตร และประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล เกียรติบัตร และประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ กิจกรรม :

การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล กิจกรรม :

การตกแต่งโคมล้านนา ป.3

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ กิจกรรม :

การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล กิจกรรม : การตกแต่งโคมล้านนา ป.3   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ กิจกรรม : การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล กิจกรรม : การตกแต่งโคมล้านนา ป.3   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ กิจกรรม : การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล กิจกรรม : การตกแต่งโคมล้านนา ป.3   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ กิจกรรม : การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล กิจกรรม : การตกแต่งโคมล้านนา ป.3   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
      กิจกรรม :

การประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561 

  กำหนดการ มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  อุไร    ชัยคำวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สนามฟุตบอล
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกิจกรรมสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว GREEN DOME
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ขบวนแห่รดน้ำดำหัว
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเขียนป้าย ผูกผ้าเวที
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม :

ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.1

  กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวให้พรแก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)   กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวให้พรแก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ กิจกรรม : ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.4   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.2-ป.3

  กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง กิจกรรม : ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.5-ป.6   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.2-ป.3   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ กิจกรรม : ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.5-ป.6   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.1   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง กิจกรรม : ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู กิจกรรม :

ฐานที่ 3 การเล่นน้ำสงกรานต์

  กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต กิจกรรม :

ขบวนแห่รดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส ผ่านอาคารพิพิธภัณฑ์ - แยกมารีย์ - อาคาร Simeon 1932 - GREEN DOME

  กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนพร้อมกันที่ MONTFORT SUNSHADEเพื่อตั้งขบวนแห่รดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ฐานที่ 4 สูมาคารวะและรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส - การฟ้อนของนักเรียนกิจกรรมรำไทย - พิธีสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว คณะครูอาวุโส - ตัวแทนครูอาวุโสกล่าวให้พรแก่คณะครูและนักเรียน   กำหนดการ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรวบรวมฝาอลูมิเนียม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวีดิโอ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล เกียรติบัตร และประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล เกียรติบัตร และประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ 3. พรวนดินต้นไม้ 4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม : - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ 3. พรวนดินต้นไม้ 4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม : - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ 3. พรวนดินต้นไม้ 4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม : - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ 3. พรวนดินต้นไม้ 4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

  กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม : - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      กิจกรรม : - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์   กำหนดการ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ชนะการประกวด   กำหนดการ มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.3 ที่ชนะการประกวด   กำหนดการ มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งดอกไม้
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายออกแบบป้าย/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายออกแบบป้าย/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายออกแบบป้าย/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้

3. พรวนดินต้นไม้

4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง

5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(คาบเรียนวิชาลูกเสือ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หน้าอาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล หน้าอาคารอัสสัมชัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อัฒจันทร์วงกลม สนามฟุตบอลฝั่งอัฒจันทร์วงกลม หน้าอาคารเซนต์หลุยส์มารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ รอบอาคาร Simeon 1932

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สวนสุขภาพ GREEN DOME โรงปิงปอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ศาลามารีย์  หน้าอาคารสามัคคีนฤมิต รอบอาคาร Saint Gabriel

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนามฟุตบอลฝั่งประตู 2  หน้ามินิมาร์ท รอบวัดน้อยพระเมตตา

  กำหนดการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้

3. พรวนดินต้นไม้

4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง

5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(คาบเรียนวิชาลูกเสือ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หน้าอาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล หน้าอาคารอัสสัมชัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อัฒจันทร์วงกลม สนามฟุตบอลฝั่งอัฒจันทร์วงกลม หน้าอาคารเซนต์หลุยส์มารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ รอบอาคาร Simeon 1932

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สวนสุขภาพ GREEN DOME โรงปิงปอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ศาลามารีย์  หน้าอาคารสามัคคีนฤมิต รอบอาคาร Saint Gabriel

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนามฟุตบอลฝั่งประตู 2  หน้ามินิมาร์ท รอบวัดน้อยพระเมตตา

  กำหนดการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้

3. พรวนดินต้นไม้

4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง

5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(คาบเรียนวิชาลูกเสือ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หน้าอาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล หน้าอาคารอัสสัมชัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อัฒจันทร์วงกลม สนามฟุตบอลฝั่งอัฒจันทร์วงกลม หน้าอาคารเซนต์หลุยส์มารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ รอบอาคาร Simeon 1932

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สวนสุขภาพ GREEN DOME โรงปิงปอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ศาลามารีย์  หน้าอาคารสามัคคีนฤมิต รอบอาคาร Saint Gabriel

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนามฟุตบอลฝั่งประตู 2  หน้ามินิมาร์ท รอบวัดน้อยพระเมตตา

  กำหนดการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม :

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้

3. พรวนดินต้นไม้

4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง

5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(คาบเรียนวิชาลูกเสือ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หน้าอาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล หน้าอาคารอัสสัมชัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อัฒจันทร์วงกลม สนามฟุตบอลฝั่งอัฒจันทร์วงกลม หน้าอาคารเซนต์หลุยส์มารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ รอบอาคาร Simeon 1932

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สวนสุขภาพ GREEN DOME โรงปิงปอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ศาลามารีย์  หน้าอาคารสามัคคีนฤมิต รอบอาคาร Saint Gabriel

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนามฟุตบอลฝั่งประตู 2  หน้ามินิมาร์ท รอบวัดน้อยพระเมตตา

  กำหนดการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู กิจกรรม :

รับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 

  กำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561   กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561   กำหนดการ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแถวเคารพธงชาติ แล้วเดินแถวไปที่อาคาร Saint Gabriel   กำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแถวเคารพธงชาติ   กำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม : รับชมวิดีทัศน์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   กำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      กิจกรรม :

- ประธานในพิธี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา และแขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณพิธี (ร้องเพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร

- ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด)

- เปิดกรวยดอกไม้

- กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

- เพลงสรรเสริญพระบารมี

- เสร็จสิ้นพิธีการ

  กำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์พระราชประวัติและราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล/เกียรติบัตร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้นไม้วันแม่
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายวิดีโอ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

  กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

  กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

  กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

  กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย กิจกรรม :

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

  กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  กำหนดการ มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม :

มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

  กำหนดการ มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร กิจกรรม : มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กำหนดการ มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กำหนดการ มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม : มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแสดงความสามารถ/การแข่งขัน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคิดเลขเร็ว ป.1
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ป.2
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐาน กีฬามหาสนุก ป.3
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Word Factory ป.4
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานคำถามคิดสนุก ป.5
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานวิทย์แสนสนุก ป.6
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Eng. for Fun ครูต่างชาติอังกฤษ
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐาน Eng. for Fun ครูต่างชาติอังกฤษ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานสนุกกับภาษาจีน ครูต่างชาติจีน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานสนุกกับภาษาจีน ครูต่างชาติจีน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงความสามารถ ป.1-ป.6 GREEN DOME
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานการละเล่นพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานการละเล่นพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานการละเล่นพื้นบ้าน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานทักษะชีวิต
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานทักษะชีวิต
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานทักษะชีวิต
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานไอศกรีม
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : ฐานจากหน่วยงานภายนอก
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด เขียนป้าย บัตรเข้าฐาน/ผูกผ้า
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด เขียนป้าย บัตรเข้าฐาน/ผูกผ้า
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด เขียนป้าย บัตรเข้าฐาน/ผูกผ้า
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วีดิโอ
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ประเมินผล
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

อ่านสารของนายกรัฐมนตรี ป.1-ป.6

  กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล กิจกรรม :

การแข่งขันหมากรุกไทย

  กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู กิจกรรม :

การแข่งขันหมากฮอส

  กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว กิจกรรม : ฐานคิดเลขเร็ว   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ กิจกรรม : ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ฐานกีฬามหาสนุก   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  อัมพร    พิมพิสาร กิจกรรม : ฐาน Word Factory   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม : ฐานเกมหรรษา   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : ฐานวิทย์แสนสนุก   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ กิจกรรม : ฐาน Eng. for Fun   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ฐานสนุกกับภาษาจีน   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว กิจกรรม : การแสดงความสามารถของนักเรียน   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู กิจกรรม : ฐานการละเล่นพื้นบ้าน   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ฐานทักษะชีวิต   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  นิภา    ฟองผล กิจกรรม : ฐานไอศกรีม   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ กิจกรรม : ฐานอิ่มอร่อย(สมาคมผู้ปกครองและครูฯ)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ กิจกรรม : ฐานการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ กิจกรรม : ฐานการดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือน (ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล กิจกรรม : ฐานพิชิตไฟป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : ฐานครูตำรวจแดร์ (สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง กิจกรรม : ฐานปฏิบัติการหน่วยจู่โจมพิเศษ (กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5)   กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด

  กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      กิจกรรม :

นักเรียนขึ้นห้องเรียนสวดมนต์

  กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ กิจกรรม :

การแข่งขันสแต็ค 

  กำหนดการ การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ กิจกรรม :

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.3 การใช้โปรแกรม Paint วาดภาพ หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยวในวันเด็ก 

  กำหนดการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ กิจกรรม :

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 การใช้โปรแกรม Power point หัวข้อ ท่องเที่ยวไทยในวันเด็ก

  กำหนดการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง กิจกรรม : การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 การใช้โปรแกรม Power point หัวข้อ อาชีพในฝัน   กำหนดการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง กิจกรรม :

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.3 การใช้โปรแกรม Paint วาดภาพ หัวข้อ อาชีพในฝัน

  กำหนดการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  โสภิต    สิงห์มณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานสาระความรู้
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ของรางวัล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ของรางวัล
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/วิดีโอ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว กิจกรรม : คู่ playoff ป.4/8 พบกับ ป.4/1   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม กิจกรรม :

คู่ที่ 1  ป.4/5 พบกับ ป.4/9

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล กิจกรรม :

คู่ที่ 3 ป.4/7 พบกับ ป.4/4

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

  กำหนดการ จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล กิจกรรม :

คู่ที่ 5  ชนะคู่ที่ 1 ป.4/9 พบกับ ชนะคู่ที่ 2 ป.4/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว กิจกรรม :

คู่ชิงที่ 3  แพ้คู่ที่ 5 ป.4/9 พบกับ แพ้คู่ที่ 6 ป.4/4

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

คู่ที่ 2 ป.4/2 พบกับ ป.4/6

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร กิจกรรม :

คู่ที่ 4 ป.4/3 พบกับ ชนะคู่ playoff ป.4/8

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร กิจกรรม :

คู่ที่ 6  ชนะคู่ที่ 3 ป.4/4 พบกับ ชนะคู่ที่ 4 ป.4/3

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว กิจกรรม :

คู่ชิงชนะเลิศ ชนะคู่ที่ 5 ป.4/2 พบกับ ชนะคู่ที่ 6 ป.4/3

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม กิจกรรม : คู่ playoff ป.5/2 พบกับ ป.5/3   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร กิจกรรม : คู่ที่ 1 ป.5/5 พบกับ ป.5/4   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล กิจกรรม : คู่ที่ 2 ป.5/9 พบกับ ป.5/1   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) กิจกรรม : คู่ที่ 3 ป.5/8 พบกับ ป.5/6   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว กิจกรรม :

คู่ที่ 4 ป.5/7 พบกับ ชนะคู่ playoff ป.5/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม :

คู่ที่ 5 ชนะคู่ที่ 1 ป.5/5 พบกับ ชนะคู่ที่ 2 ป.5/9

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม :

คู่ที่ 6 ชนะคู่ที่ 3 ป.5/6 พบกับ ชนะคู่ที่ 4 ป.5/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม กิจกรรม :

คู่ชิงที่ 3 แพัคู่ที่ 5 ป.5/9 พบกับ แพ้คู่ที่ 6 ป.5/6

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม กิจกรรม :

คู่ชิงชนะเลิศ ชนะคู่ที่ 5 ป.5/5 พบกับ ชนะคู่ที่ 6 ป.5/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว กิจกรรม : คู่ playoff ป.6/2 พบกับ ป.6/6   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล กิจกรรม : คู่ที่ 1 ป.6/7 พบกับ ป.6/3   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม กิจกรรม : คู่ที่ 2 ป.6/1 พบกับ ป.6/9   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร กิจกรรม : คู่ที่ 3 ป.6/8 พบกับ ป.6/4   กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) กิจกรรม :

คู่ที่ 4 ป.6/5 พบกับ ชนะคู่ playoff ป.6/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร กิจกรรม :

คู่ที่ 5 ชนะคู่ที่ 1 ป.6/7 พบกับ ชนะคู่ที่ 2 ป.6/1

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      กิจกรรม :

การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

  กำหนดการ การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา   กำหนดการ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา   กำหนดการ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา   กำหนดการ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา   กำหนดการ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม : ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา   กำหนดการ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ กิจกรรม :

คู่ที่ 6 ชนะคู่ที่ 3 ป.6/8 พบกับ ชนะคู่ที่ 4 ป.6/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) กิจกรรม :

คู่ชิงที่ 3 แพ้คู่ที่ 5 ป.6/7 พบกับ แพ้คู่ที่ 6 ป.6/2

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561) กิจกรรม :

คู่ชิงชนะเลิศ ชนะคู่ที่ 5 ป.6/1 พบกับ ชนะคู่ที่ 6 ป.6/8

  กำหนดการ การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : ณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงาน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/นิทรรศการ
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ของรางวัล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร/ของรางวัล
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together

  กำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 

  กำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 

  กำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 

  กำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 

  กำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1   กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13

  กำหนดการ ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13
      กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6
      กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3
      กิจกรรม :

นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กำหนดการ นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
      กิจกรรม :

โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กำหนดการ โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กำหนดการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กำหนดการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กำหนดการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
      กิจกรรม :

สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  กำหนดการ สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
      กิจกรรม : มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)   กำหนดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี กิจกรรม :

มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561   กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ กิจกรรม :

เด็กชายธนัทธรณ์  ใจบุญ ป.5/5 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

  กำหนดการ นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ประจำปี 2561   กำหนดการ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ประจำปี 2561
      กิจกรรม :

นักเรียนลงทะเบียน และร่วมพิธีเปิด กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

นมัสการครูบาขาวปี วัดผาหนาม 

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

สักการะและเยี่ยมชม วัดสันป่ายางหลวง 

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

สักการะบูชาตามรอยครูบาชัยยะวงศาพัฒนา และรับประทานอาหารกลางวัน วัดพระบาทห้วยต้ม 

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

สักการะและเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
      กิจกรรม :

ออกเดินทางจากพุทธสถานไปถนนเจริญเมืองถึงสี่แยกสถานีรถไฟ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟมุ่งสู่จังหวัดลำพูน

  กำหนดการ กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

เด็กชายจิรัฏฐ์  ชวชาติ ป.6/9 รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่

  กำหนดการ นักเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา กิจกรรม :

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุด "ฟ้อนโกมคำ" งาน Wonder Kids in Wonder Kitchen วันเด็กกาดสวนแก้ว 62"

  กำหนดการ นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุด "ฟ้อนโกมคำ" งาน Wonder Kids in Wonder Kitchen วันเด็กกาดสวนแก้ว 62"
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : คณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ เข้ารับรางวัลงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   กำหนดการ คณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ เข้ารับรางวัลงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

  กำหนดการ คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง ป.5/5 นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

  กำหนดการ นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2562

  กำหนดการ ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2562
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม :

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiangmai Zoo Mascot Parade

  กำหนดการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiangmai Zoo Mascot Parade

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสาระความรู้
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายใบงานความรู้
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพระประจำวันเกิด
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดบอร์ด/บันทึกภาพ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวิดีโอ
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวิดีโอ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา   กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ กิจกรรม :

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา   กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา   กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา   กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ตัวแทนนักเรียนถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

  กำหนดการ กิจกรรมวันวิสาขบูชา


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานที่ชนะการประกวดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานที่ชนะการประกวดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานที่ชนะการประกวดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ โพสต์อัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3