[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

  กำหนดการ ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการกองงานเลขา
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

  กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)

  กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)   กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)

  กำหนดการ นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  จิดาภา    แสงประดับ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 ร่วมนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการงานเลขา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564   กำหนดการ งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564   กำหนดการ งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564   กำหนดการ งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการ ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (TQA2.2ก, 6.1, 6.2)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

  กำหนดการ ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม : ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน   กำหนดการ ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร กิจกรรม :

ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS

  กำหนดการ ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร โพสต์อัลบั้ม : นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   2 ครั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี   2 ครั้ง
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์   2 ครั้ง
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา   2 ครั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   2 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์   2 ครั้ง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี   2 ครั้ง
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ   2 ครั้ง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   2 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   2 ครั้ง
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์   2 ครั้ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร   2 ครั้ง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข   2 ครั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร   2 ครั้ง
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์   2 ครั้ง
มิส  บุษบา    ศุกระศร   2 ครั้ง
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง   2 ครั้ง
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ   2 ครั้ง
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี   2 ครั้ง
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช   2 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร   30 ครั้ง