[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึก คือ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์   กำหนดการ แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561   กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561   กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  กำหนดการ คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   กำหนดการ คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1   กำหนดการ แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การบรรยายพื้นฐานความรู้เรื่องการทำวิจัย   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ลงทะเบียนรับเอกสาร   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการฯและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : พักรับประทานอาหารว่าง   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การหาประเด็นปัญหาการทำวิจัย และการจัดทำโครงร่างการวิจัย   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : พักรับประทานอาหารกลางวัน   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : โครงร่างการวิจัยสู่งานวิจัยบทที่ 1 – บทที่ 3   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : พักรับประทานอาหารว่าง   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : Workshop การจัดทำโครงร่างการวิจัย   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย   กำหนดการ ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร   กำหนดการ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย   กำหนดการ วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ลงทะเบียน (กลุ่มที่ 1)

  กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมประเภทสื่อ   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ลงทะเบียน (กลุ่มที่ 2)   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมประเภทสื่อ   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS   กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562   กำหนดการ การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562   กำหนดการ เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"   กำหนดการ จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   กำหนดการ จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
มิส  อุไร    ชัยคำวัง กิจกรรม : บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1   กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
มิส  อุไร    ชัยคำวัง กิจกรรม : บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1   กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   กำหนดการ จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ กิจกรรม :

บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ

  กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561   กำหนดการ จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด   กำหนดการ ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

  กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"

  กำหนดการ ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561   กำหนดการ ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

  กำหนดการ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"
      กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption"   กำหนดการ ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
      กิจกรรม : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่   กำหนดการ ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา   กำหนดการ ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   กำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   กำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
มิส  อุไร    ชัยคำวัง หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
มิส  อุไร    ชัยคำวัง หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
      หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   กำหนดการ ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"

  กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล   กำหนดการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   กำหนดการ จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

  กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   กำหนดการ คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช   กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562   กำหนดการ ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   กำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

  กำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
รายชื่อ หน้าที่มอบหมายในกำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62

  กำหนดการ คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ กิจกรรม :

คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27

  กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบภาพ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบภาพ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ โพสต์อัลบั้ม : ทดสอบภาพ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบบนห้องประชุม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบบนห้องประชุม
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ โพสต์อัลบั้ม : ทดสอบบนห้องประชุม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมสัมมนา
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ โพสต์อัลบั้ม : อบรมสัมมนา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) โพสต์อัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) โพสต์อัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : มาสเตอร์ ต้น
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : มาสเตอร์ ต้น
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : มาสเตอร์ ต้น
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : มาสเตอร์ ต้น
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) โพสต์อัลบั้ม : มาสเตอร์ ต้น
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ โพสต์อัลบั้ม : อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมการถ่ายถาพ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมการถ่ายถาพ
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ โพสต์อัลบั้ม : อบรมการถ่ายถาพ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมโพสต์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมโพสต์
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ โพสต์อัลบั้ม : อบรมโพสต์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี โพสต์อัลบั้ม : คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02/10/61ภาคบ่าย)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02/10/61ภาคบ่าย)
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561​(3มี.ค.62)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561​(3มี.ค.62)
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561​(3มี.ค.62)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มิส  บุษบา    ศุกระศร   9 ครั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   9 ครั้ง
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี   6 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์   6 ครั้ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร   6 ครั้ง
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์   6 ครั้ง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   6 ครั้ง
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   5 ครั้ง
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   5 ครั้ง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   4 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   4 ครั้ง
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง   3 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี   3 ครั้ง
มิส  นิภา    ฟองผล   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข   3 ครั้ง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์   3 ครั้ง
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์   3 ครั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล   2 ครั้ง
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม   2 ครั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์   2 ครั้ง
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   2 ครั้ง
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์   2 ครั้ง
มิส  อุไร    ชัยคำวัง   2 ครั้ง
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ   2 ครั้ง
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์   1 ครั้ง
มิส  กนกวรรณ    สายมา   1 ครั้ง
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข   1 ครั้ง
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า   1 ครั้ง
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ   1 ครั้ง
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง   1 ครั้ง
มิส  รสสริน    มงคลเทพ   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์   1 ครั้ง
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว   1 ครั้ง
มิส  อัมพร    พิมพิสาร   1 ครั้ง
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี   1 ครั้ง
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช   1 ครั้ง
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ   1 ครั้ง
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย   1 ครั้ง
มิส  กิติยา    อารักษ์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   1 ครั้ง
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร   1 ครั้ง
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์   1 ครั้ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล   1 ครั้ง
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ   1 ครั้ง
มิส  เกษสุดา    คำลุน   1 ครั้ง
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์   1 ครั้ง
มิส  นฤมล    ภักดี   1 ครั้ง
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์   1 ครั้ง
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา   1 ครั้ง
มิส  สุพัตรา    มหายศ   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ   1 ครั้ง
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์   1 ครั้ง
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู   1 ครั้ง
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ   1 ครั้ง
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์   1 ครั้ง
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว   1 ครั้ง
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย   1 ครั้ง
มิส  พีวรา    สอาดล้วน   1 ครั้ง
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ   1 ครั้ง
มิส  ธิดาพร    ทองคำ   1 ครั้ง
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา   1 ครั้ง
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่   1 ครั้ง
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล   1 ครั้ง
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์   1 ครั้ง
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ   1 ครั้ง
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม   1 ครั้ง
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)   1 ครั้ง
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์   1 ครั้ง
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล   1 ครั้ง
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   1 ครั้ง
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ   1 ครั้ง
มิส  อารุณี    ลากตา   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล   1 ครั้ง
มิส  ประมวล    พวงสี   1 ครั้ง
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่   1 ครั้ง
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ   1 ครั้ง
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   1 ครั้ง
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋   1 ครั้ง
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง   1 ครั้ง
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ   1 ครั้ง
มิส  รินลษา    เจริญสุข   1 ครั้ง
มิส  ศศิภรณ์    เถระ   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์   1 ครั้ง
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่   1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์   106 ครั้ง
มิส  อุไร    ชัยคำวัง   2 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์   1 ครั้ง