[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1 กับทีมงานครูลูกเสือ   กำหนดการ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประชุมติดตามกิจกรรมการสอนลูกเสือ จากอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชานน ดียืน   กำหนดการ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ฐานกิจกรรมลูกเสือสำรอง ป.1 (ฐานละ 30 นาที)

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ตื่นนอนทุกธุระส่วนตัว/จัดเก็บสัมภาระ

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ตรวจเยี่ยมและรับประทานอาหาร

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

สรุปผล และประเมินกิจกรรม ปิดประชุมกองการอยู่ค่ายพักแรม

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม / ปฐมนิเทศ

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ฐานกิจกรรม 6 ฐาน (ฐานละ 20 นาที) 

ทักษะลูกเสือชั้นตรี (1.ระเบียบแถว, 2 เงื่อนเชือก, 3 คำปฏิญาณและกฎ 1, 4 เงื่อนเชือก, 5 คำปฏิญาณและกฎ 2, 6 ระเบียบแถวบุคคลท่าอาวุธ)

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : เดินทางสำรวจ (เดินทางไกล)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : จัดที่พัก / ประกอบอาหารในค่าย   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ออกจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ปลุก – ตื่นนอน

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ปลุก – ตื่นนอน/ปฏิบัติกิจส่วนตัว  , พัฒนาที่พัก  , หมู่บริการปฏิบัติหน้าที่บริการ

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ปลุก – ตื่นนอน / ปฏิบัติกิจส่วนตัว  , พัฒนาที่พัก  , หมู่บริการปฏิบัติหน้าที่บริการ

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ออกจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

เดินทางโรงเรียน - ค่ายม่อนคำออน

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

สอบลูกเสือชั้นตรี

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ทดสอบลูกเสือชั้นตรี 2

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ประกาศผล และมอบเครื่องหมายลูกเสือ  เดินทางกลับ

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประเมินผล และติดตาม   กำหนดการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ปฏิบัติกิจส่วนตัว /พัฒนาที่พัก/ตรวจเยี่ยม / รับประทานอาหารเช้า/เปิดประชุมกอง / เกม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : รายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือ   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม / เปิดประชุมกอง   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ปฐมนิเทศ / สัญญาณนกหวีด / ระเบียบแถว (การใช้คำสั่ง + ระบบหมู่)   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : รับประทานอาหาร / เข้าที่พัก   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทบทวนทักษะลูกเสือ ระดับลูกเสือโท (ลูกเสือเป็นผู้เลือก)   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : นัดหมาย / เบิกอุปกรณ์ครัว – อาหารสด / ประกอบอาหารv   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : อาบน้ำ – รับประทานอาหารเย็น   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : สอบวิชาพิเศษ : นักพรางตัว (กลางคืน) / นักสังเกต และจดจำ (จำ และฟัง)   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : นัดหมาย , สวดมนต์ , เข้านอน   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทักษะลูกเสือ 3   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : รับประทานอาหาร   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทักษะลูกเสือ 4 การผูกแน่น / รูปแบบงานบุกเบิก   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : นัดหมาย / เบิกอุปกรณ์ครัว – อาหารสด / ประกอบอาหาร   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : อาบน้ำ – รับประทานอาหารเย็น   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ทักษะลูกเสือ 4 ทดสอบวิชาบุกเบิก / การถักวอคเกิ้ล   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประชุม , นัดหมาย , สวดมนต์ , เข้านอน   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ตรวจเยี่ยม / รับประทานอาหารเช้า/เปิดประชุมกอง / เกม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : การใช้เข็มทิศ / ทดสอบทักษะการสวนสนาม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : รับประทานอาหารเที่ยง   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : การเดินทางสำรวจ (สอบวิชาลูกเสือโท / เอก และวิชาพิเศษ)   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : นัดหมายการแสดงรอบกองไฟ   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : อาบน้ำ – รับประทานอาหารเย็น   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : กาแสดงรอบกองไฟ และถักวอคเกิ้ล   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประชุม , นัดหมาย , สวดมนต์ , เข้านอน   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ตรวจเยี่ยม / รับประทานอาหารเช้า/เปิดประชุมกอง / เกม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : พิธีการประกาศผล ประดับเครื่องหมาย และปิดการอบรม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ปิดประชุมกอง และเดินทางกลับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : กิจกรรมรอบกองไฟ   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

สำรวจสถานที่ และการเตรียมความพร้อมของค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ จัดทำฐานกิจกรรม

  กำหนดการ สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ประธานกล่าวเปิด และให้โอวาท

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ปฐมนิเทศ

  กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ฐานสอบลูกเสือชั้นตรี   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : กิจกรรมพรางตัวกลางคืน   กำหนดการ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   กำหนดการ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   กำหนดการ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   กำหนดการ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   กำหนดการ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ   กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : วันวชิราวุธรำลึก ร.6   กำหนดการ วันวชิราวุธรำลึก ร.6

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.11 ลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.12 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.13 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.14 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

  กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : จัดรูปแบบแถว และการเข้าแถวของแต่ละกอง (ห้อง)ที่เป็นตัวแทน   กำหนดการ วันสถาปนาลูกเสือไทย
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ประธานมาถึงในพิธี และเริ่มพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม   กำหนดการ วันสถาปนาลูกเสือไทย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.16 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.17 ศึกษาดูงานอบรม สัมมนากิจกรรมลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.18 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที) และปิดประชุมกอง   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : พิธีการ เปิดประชุมกอง และเข้าฐานกิจกรรมลูกเสือสำรอง (ฐานละ 30 นาที)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

พิธีการเปิดประชุมกอง และปฐมนิเทศ

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม :

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

  กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : พิธีการประกาศผล ประดับเครื่องหมาย และปิดประชุมกองการเข้าค่าย   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ กิจกรรม : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)   กำหนดการ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์   95 ครั้ง