[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  เกษสุดา    คำลุน
ผู้บันทึก คือ มิส  เกษสุดา    คำลุน
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)

  กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”   กำหนดการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

  กำหนดการ ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561(วิชาวิทยาศาสตร์)

  กำหนดการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   กำหนดการ ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"

  กำหนดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival

  กำหนดการ นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  กำหนดการ การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กำหนดการ การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

การแข่งขันวาดภาพระบายสีกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1

  กำหนดการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กำหนดการ การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5   กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย   กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย   กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย   กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5   กำหนดการ การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม : นำนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 

  กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 

  กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019
มิส  เกษสุดา    คำลุน กิจกรรม :

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 

  กำหนดการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.9 ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เกษสุดา    คำลุน รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทย์คณิต
มิส  เกษสุดา    คำลุน โพสต์อัลบั้ม : ประชุมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทย์คณิต
มิส  เกษสุดา    คำลุน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5
มิส  สุพัตรา    มหายศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  สุพัตรา    มหายศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  สุพัตรา    มหายศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  สุพัตรา    มหายศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  สุพัตรา    มหายศ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Young Scientist Festival : TYSF
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มิส  เกษสุดา    คำลุน   45 ครั้ง