[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึก คือ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียนให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์

  กำหนดการ ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   กำหนดการ ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

แนะนำค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6

  กำหนดการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน   กำหนดการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562

  กำหนดการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กำหนดการ นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กำหนดการ นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กำหนดการ นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน   กำหนดการ มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน   กำหนดการ มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน

  กำหนดการ มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน

  กำหนดการ มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ   กำหนดการ เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน กังฟู ร้องเพลง

  กำหนดการ นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6   กำหนดการ อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6   กำหนดการ อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว   กำหนดการ นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ   กำหนดการ การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   กำหนดการ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน   กำหนดการ ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย   กำหนดการ นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน   กำหนดการ ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน   กำหนดการ ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14

  กำหนดการ นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด   กำหนดการ มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
      หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : ฝ่ายจัดทำหลักสูตร และกำหนดการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : ฝ่ายจัดทำหลักสูตร และกำหนดการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : ฝ่ายจัดทำหลักสูตร และกำหนดการ
      หน้าที่ : ฝ่ายจัดทำหลักสูตร และกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : ฝ่ายธุรการ/จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : ฝ่ายธุรการ/จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : ฝ่ายธุรการ/จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : ฝ่ายธุรการ/จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
      หน้าที่ : ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์ หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์ หน้าที่ : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ

1. ZHANG  YONG                   成都大学        师范学院副院长

2. LIU  JIANZHOU                 盐道街小学(东区)     校长

3. SHEN  JIHONG                 盐道街小学(东区)     副校长

4. TAN  YUNHUA                  玉溪师范学院       副教授

5. YANG  CHUN                    玉溪师范学院       副教授

  กำหนดการ ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน   กำหนดการ เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561   กำหนดการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน

  กำหนดการ เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   กำหนดการ การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ   กำหนดการ นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ

  กำหนดการ ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   กำหนดการ ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน   กำหนดการ การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เดินทางจากเชียงใหม่ สุวรรณภูมิ ถึงเมืองเฉิงตู โดยสายการบิน Thai International   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เข้าชมหมีแพนด้าที่ศูนย์เพาะพันธ์ุหมีแพนด้าของเมืองเฉิงตู

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนที่โรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจที่เมืองหวางหลงซี

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า

  กำหนดการ นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทย และนักเรียนจีนที่โรงเรียนประถมหลงเฉิง

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน

  กำหนดการ การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   กำหนดการ การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณของกษัตริย์สมัยสามก๊ก และความเป็นมาต่าง ๆ ของจีนสมัยโบราณ

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เที่ยวชมแม่น้ำพู่เจียง เมืองชนบทหมิงเย่ว เรียนรู้การเก็บใบชาและบ่มชา

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทย และนักเรียนจีนที่โรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ เรียนทำเครื่องปั้นดินเผา เรียนรำจีน ร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กนักเรียนไทยและเด็กนักเรียนจีน

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

สนุกสนานตื่นเต้นกับเครื่องเล่นหลากหลายด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานที่สวนสนุกฮวนเล่อกู่

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เดินเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกที่แหล่งสินค้าราคาส่งเหอฮวาสือ

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Thai International

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน   กำหนดการ คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เข้าเยี่ยมชมสถานที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูที่มีชื่อเสียงในเฉิงตู ตกแต่งสไตล์โบราณถือเป็นถนนอนุรักษ์ที่มีสีสันที่สุดของเมืองเฉิงตู   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเขียนพู่กันจีน ถักเชือกแบบจีน รำไทเก็ก ทำอาหารจีน และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตัดกระดาษแบบจีน ร่วมเล่นกีฬาพื้นบ้าน และทำอาหาร   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

เที่ยวมชมเมืองโบราณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นสามก๊ก

  กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : เที่ยวชมถนนคนเดินควานจ๋าย เป็นหนึ่งในสามถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงในเฉิงตู ตกแต่งสไตล์โบราณ ถือเป็นถนนอนุรักษ์ที่มีสีสันที่สุดของเมืองเฉิงตู   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ลิ้มลองสุกี้หม้อไฟ และอาหารปิ้งย่างของมณฑลเสฉวน เพลิดเพลินไปกับการแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   กำหนดการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6

  กำหนดการ ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT   กำหนดการ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน   กำหนดการ ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   กำหนดการ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ   กำหนดการ ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ   กำหนดการ นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน   กำหนดการ จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย   กำหนดการ การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน   กำหนดการ การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan

  กำหนดการ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   กำหนดการ ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย

  กำหนดการ การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน

  กำหนดการ การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   กำหนดการ กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan

  กำหนดการ การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan

  กำหนดการ การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม :

การขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Bai Yiting

  กำหนดการ ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu   กำหนดการ ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan   กำหนดการ การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu   กำหนดการ ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan   กำหนดการ การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ กิจกรรม : การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan   กำหนดการ การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น ถ่ายภาพอัลบั้ม : การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น โพสต์อัลบั้ม : การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์   5 ครั้ง
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล   3 ครั้ง
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม   2 ครั้ง
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์   2 ครั้ง
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ   2 ครั้ง
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา   2 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   1 ครั้ง
มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์   1 ครั้ง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   1 ครั้ง
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน   1 ครั้ง
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์   1 ครั้ง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   1 ครั้ง
        1 ครั้ง
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี   1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์   99 ครั้ง