[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา หน้าที่ : ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : รองประธานกรรมการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 

  กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561   กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561   กำหนดการ ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   กำหนดการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561   กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561   กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561

  กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา   กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา   กำหนดการ สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา   กำหนดการ สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา   กำหนดการ สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ.   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ.
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

  กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

การสอบข้อเขียน

  กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบข้อเขียน   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสัมภาษณ์   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ.   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ.
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ.   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ.
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสัมภาษณ์ครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบข้อเขียนตำแหน่งครุภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน   กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ.   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ.
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561   กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน   กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ

  กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ.

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ.
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน   กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสัมภาษณ์   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบข้อเขียน   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบข้อเขียน   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูสังคมฯ   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบข้อเขียน   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบข้อเขียน   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : สอบสัมภาษณ์   กำหนดการ การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ   กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   กำหนดการ การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

  กำหนดการ ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.2 การดำเนินการทางวินัย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 256
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : สอบสัมภาษตำแหน่งครูผู้สอน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : สอบสัมภาษตำแหน่งครูผู้สอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ โพสต์อัลบั้ม : ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   1 ครั้ง
มิส  บุษบา    ศุกระศร   1 ครั้ง
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล   1 ครั้ง
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์   1 ครั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์   1 ครั้ง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   1 ครั้ง
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ   1 ครั้ง
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์   1 ครั้ง
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   1 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว   1 ครั้ง
มิส  อัมพร    พิมพิสาร   1 ครั้ง
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์   1 ครั้ง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   1 ครั้ง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   1 ครั้ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ   1 ครั้ง
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   1 ครั้ง
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู   1 ครั้ง
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   1 ครั้ง
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์   1 ครั้ง
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์   1 ครั้ง
มิส  เกษสุดา    คำลุน   1 ครั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร   1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   86 ครั้ง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี   1 ครั้ง