[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  บุษบา    ศุกระศร
ผู้บันทึก คือ มิส  บุษบา    ศุกระศร
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายชื่อ คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งในขั้นตอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกษสุดา    คำลุน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน   กำหนดการ ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-3   กำหนดการ ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.4-6   กำหนดการ ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   กำหนดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 ประเมินคุณภาพครู
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูอัมพร พิมพิสาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ว่ายน้ำ)   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.ไกรวุฒิ กตัญญูกุล กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูวิภาภรณ์ สุภารัตน์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูณพวรรณ์ วงค์ปั๋น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.สงกรานต์ แสงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูเกษสุดา คำลุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูเกษสุดา คำลุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูณพวรรณ์ วงค์ปั๋น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศครูอัมพร พิมพิสาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.สงกรานต์ แสงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  บุษบา    ศุกระศร กิจกรรม : นิเทศม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)   กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ โพสต์อัลบั้ม : งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม :
      ถ่ายภาพอัลบั้ม :
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม :


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มิส  บุษบา    ศุกระศร   36 ครั้ง