[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

  กำหนดการ ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562   กำหนดการ ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
      กิจกรรม :

ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

  กำหนดการ ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562)
รายชื่อ หน้าที่ในขั้นตอน
ภราดา  ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  บุษบา    ศุกระศร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  รัตติกาล    สำเนียง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลนำเสนอ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  อุไร    ชัยคำวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  รัตติกาล    สำเนียง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  รัตติกาล    สำเนียง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  กนกวรรณ    สายมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ประมวล    พวงสี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  นฤมล    ภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุพัตรา    มหายศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  เกษสุดา    คำลุน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  กิติยา    อารักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
มิส  พัทยา    คลังวิเชียร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่าง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่าง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่าง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี เครื่องเสียงและการประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นิภา    ฟองผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อารุณี    ลากตา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  รินลษา    เจริญสุข หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อุไร    ชัยคำวัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  จิดาภา    แสงประดับ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา หน้าที่ : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

ผู้ปกครองลงทะเบียน

  กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พบผู้อำนวยการ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์   กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม :

พบฝ่ายวิชาการ แผนกประถม

  กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : พบฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม   กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา   กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น กิจกรรม : ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ กิจกรรม :

จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

  กำหนดการ จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 โครงการส่งเสริมการไหว้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


รายชื่อ อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)
      ถ่ายภาพอัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา โพสต์อัลบั้ม : พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)


ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว   6 ครั้ง
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี   5 ครั้ง
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์   5 ครั้ง
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์   5 ครั้ง
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม   5 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   4 ครั้ง
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา   4 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์   4 ครั้ง
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี   4 ครั้ง
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล   4 ครั้ง
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   4 ครั้ง
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ   4 ครั้ง
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี   4 ครั้ง
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ   4 ครั้ง
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ   3 ครั้ง
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร   3 ครั้ง
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร   3 ครั้ง
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ   3 ครั้ง
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์   3 ครั้ง
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์   3 ครั้ง
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์   3 ครั้ง
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา   3 ครั้ง
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ   3 ครั้ง
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ   3 ครั้ง
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว   3 ครั้ง
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์   3 ครั้ง
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์   3 ครั้ง
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ   3 ครั้ง
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี   3 ครั้ง
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร   3 ครั้ง
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง   3 ครั้ง
มิส  วรรณิภา    วันหวัง   3 ครั้ง
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์   3 ครั้ง
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน   3 ครั้ง
มิส  พีวรา    สอาดล้วน   3 ครั้ง
มิส  อรวรรณ    สินารุณ   3 ครั้ง
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   3 ครั้ง
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น   3 ครั้ง
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่   3 ครั้ง
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี   3 ครั้ง
มิส  นฤมล    ภักดี   3 ครั้ง
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล   3 ครั้ง
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์   3 ครั้ง
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว   3 ครั้ง
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ   3 ครั้ง
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์   3 ครั้ง
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส   3 ครั้ง
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค   3 ครั้ง
มิส  เกศวดี    แก้วศรี   3 ครั้ง
มิส  เกษสุดา    คำลุน   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ   3 ครั้ง
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง   3 ครั้ง
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย   3 ครั้ง
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล   3 ครั้ง
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล   3 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี   3 ครั้ง
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร   3 ครั้ง
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   3 ครั้ง
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร   3 ครั้ง
มิส  กิติยา    อารักษ์   3 ครั้ง
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว   3 ครั้ง
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที   3 ครั้ง
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ   3 ครั้ง
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์   3 ครั้ง
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข   3 ครั้ง
มิส  ศศิภรณ์    เถระ   3 ครั้ง
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า   3 ครั้ง
มิส  รัตติกาล    สำเนียง   3 ครั้ง
มิส  อัมพร    พิมพิสาร   3 ครั้ง
มิส  ธิดาพร    ทองคำ   3 ครั้ง
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์   3 ครั้ง
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา   3 ครั้ง
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ   3 ครั้ง
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์   3 ครั้ง
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์   3 ครั้ง
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ   3 ครั้ง
มิส  รสสริน    มงคลเทพ   3 ครั้ง
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์   3 ครั้ง
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา   3 ครั้ง
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย   3 ครั้ง
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ   3 ครั้ง
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร   3 ครั้ง
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ   3 ครั้ง
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ   3 ครั้ง
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง   3 ครั้ง
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์   3 ครั้ง
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ   3 ครั้ง
มิส  บุษบา    ศุกระศร   3 ครั้ง
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน   3 ครั้ง
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ   3 ครั้ง
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง   3 ครั้ง
มิส  กนกวรรณ    สายมา   3 ครั้ง
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย   3 ครั้ง
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์   3 ครั้ง
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์   3 ครั้ง
มิส  ประมวล    พวงสี   3 ครั้ง
มิส  สุพัตรา    มหายศ   3 ครั้ง
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี   3 ครั้ง
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ   3 ครั้ง
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่   3 ครั้ง
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง   2 ครั้ง
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์   2 ครั้ง
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์   2 ครั้ง
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร   2 ครั้ง
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   2 ครั้ง
มิส  นิภา    ฟองผล   2 ครั้ง
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู   2 ครั้ง
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง   2 ครั้ง
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร   2 ครั้ง
มิส  จิดาภา    แสงประดับ   2 ครั้ง
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์   2 ครั้ง
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช   2 ครั้ง
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร   2 ครั้ง
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ   2 ครั้ง
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง   2 ครั้ง
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้   2 ครั้ง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์   2 ครั้ง
มิส  อุไร    ชัยคำวัง   2 ครั้ง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์   2 ครั้ง
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู   2 ครั้ง
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข   2 ครั้ง
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์   1 ครั้ง
มิส  อารุณี    ลากตา   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ   1 ครั้ง
มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์   1 ครั้ง
มิส  พัทยา    คลังวิเชียร   1 ครั้ง
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   1 ครั้ง
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ   1 ครั้ง
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา   1 ครั้ง
มิส  รินลษา    เจริญสุข   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ   1 ครั้ง
ภราดา  ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน์   1 ครั้ง
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   1 ครั้ง
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม   1 ครั้ง
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล   1 ครั้ง
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู   1 ครั้ง
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่   1 ครั้ง
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย   1 ครั้ง
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม   1 ครั้ง
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล   1 ครั้ง
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี   1 ครั้ง
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ   1 ครั้ง
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   1 ครั้ง
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา   1 ครั้ง

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น   12 ครั้ง
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ   1 ครั้ง
        1 ครั้ง