Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2560
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2560  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
28 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 มีนาคม 2560  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 มีนาคม 2560  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
31 มีนาคม 2560  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
31 มีนาคม 2560  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 เมษายน 2560  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 เมษายน 2560  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2560  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2560  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 พฤษภาคม 2560  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 พฤษภาคม 2560  6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
15 พฤษภาคม 2560  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
31 พฤษภาคม 2560  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
16 มิถุนายน 2560  เชิญคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดเสื้อชมรมกอล์ฟ และบริษัทตรวจสุขภาพครูบุคลากร นักการ พนักงานโรงอาหาร พนักงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
16 มิถุนายน 2560  เชิญคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดเสื้อชมรมกอล์ฟ และบริษัทตรวจสุขภาพครูบุคลากร นักการ พนักงานโรงอาหาร พนักงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
25 กรกฎาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
28 กรกฎาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
9 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
18 สิงหาคม 2560  เรียนเชิญคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
21 กันยายน 2560  เรียนเชิญคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ และชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน ภายในหอประชุม Saint Gabriel อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
24 ตุลาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
24 ตุลาคม 2560  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
24 ตุลาคม 2560  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
27 ตุลาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
27 ตุลาคม 2560  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
27 ตุลาคม 2560  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือก ร้านตัดชุดซาฟารีและช็อปช่าง เสื้อโปโลนักการ เสื้อกรีฑานักเรียน และทำเหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
24 พฤศจิกายน 2560  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือก บริษัทประกันสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ร้านจัดโต๊ะจีนงานวันครอบครัวครู ชุดนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ชุดพละ และชุดพื้นเมือง ปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
4 ธันวาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
8 ธันวาคม 2560  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2561  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2561  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2561  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
16 กุมภาพันธ์ 2561  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
16 กุมภาพันธ์ 2561  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
16 กุมภาพันธ์ 2561  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
31 มีนาคม 2561  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
31 มีนาคม 2561  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
1 เมษายน 2561  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
30 เมษายน 2561  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)