Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
1 มีนาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
1 เมษายน 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
1 เมษายน 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ของนักเรียน Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
17 พฤษภาคม 2562  ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
17 พฤษภาคม 2562  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
24 พฤษภาคม 2562  ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอคิกเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
31 พฤษภาคม 2562  ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
31 พฤษภาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
7 มิถุนายน 2562  จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
8 มิถุนายน 2562  กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
19 มิถุนายน 2562  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
19 มิถุนายน 2562  พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
28 มิถุนายน 2562  ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
9 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
10 กันยายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
1 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น