[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ประชุมครู / คณะกรรมการต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2094 อัลบัมภาพ

No. 18788   ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากร ปีการศึกษา 2562   มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
No. 18787   ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18783   ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18765   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18760   การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18756   ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18751   ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18749   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18746   ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18744   ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18732   ประชุมงานอภิบาล   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18728   ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18723   การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18715   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18693   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18673   ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18613   ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 10/2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18601   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18588   ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18584   ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561   มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]