[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 247 อัลบัมภาพ

No. 18781   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18776   งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18736   บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18735   บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18731   อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/62   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18730   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (11/05/62)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18727   อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18726   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18725   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน”   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18649   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18599   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18507   ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18485   นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 18482   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18452   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18332   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (ภาคบ่าย)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18292   ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18087   ค่ายเพือนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 18018   กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17912   อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage   มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]