[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ลากเส้นสีเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map)

การเขียนแผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิด (Mind Map)

 

Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายเข้า เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน” ผังความคิด (Mind Map)

 

ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นำประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็นหลัก แล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป

การสร้างแผนที่ความคิด 

          ขั้นตอนการสร้าง Mind Map

          1. 
เขียน/วาดมโนทัศน์หลักตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
          
2. เขียน/วาดมโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบ ๆ 
          
3. เขียน/วาดมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตกออกไปเรื่อย ๆ 
          
4. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุด 
          
5. เขียนคำสำคัญ (Key word) บนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกัน 
          
6. กรณีใช้สี ทั้งมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสีเดียวกัน 
          
7. คิดอย่างอิสระมากที่สุดขณะทำ

เขียนคำหลัก หรือข้อความสำคัญของเรื่องไว้กลาง โยงไปยังประเด็นรองรอบ ๆ ตามแต่ว่าจะมีกี่ประเด็น

กฏการสร้าง Mind Map

 

      1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
          
2. ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคำ หรือรหัส เป็นการช่วยการทำงานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยความจำ 
          
3. ควรเขียนคำบรรจงตัวใหญ่ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ จะช่วยให้เราสามารถ ประหยัดเวลาได้ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง 
          
4. เขียนคำเหนือเส้นใต้ แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ เพื่อให้ Mind Map มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
          
5. คำควรมีลักษณะเป็น "หน่วยเปิดทางให้ Mind Map คล่องตัวและยืดหยุ่นได้มากขึ้น 
          
6. ใช้สีทั่ว Mind Map เพราะสีช่วยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 
          
7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ควรปล่อยให้สมองคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วิธีการเขียน

Mind Map โดยละเอียดอีกวิธีหนึ่ง 

         1. เตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน 
         
2. วาดภาพสีหรือเขียนคำหรือข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะทำ Mind Map กลาง หน้ากระดาษ โดยใช้สีอย่างน้อย สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
           
3. คิดถึงหัวเรื่องสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ทำ Mind Map โดยให้เขียนเป็นคำที่มีลักษณะเป็นหน่วย หรือเป็นคำสำคัญ(Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมาย บนเส้นซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน กิ่ง 
           
4. แตกความคิดของหัวเรื่องสำคัญแต่ละเรื่องในข้อ ออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคำหรือ วลีบนเส้นที่แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน 60 องศา 
           
5. แตกความคิดรองลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ โดยเขียนคำหรือวลีเส้นที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อย ๆ 
           
6. การเขียนคำ ควรเขียนด้วยคำที่เป็นคำสำคัญ (Key Word) หรือคำหลัก หรือเป็นวลีที่มี ความหมายชัดเจน 
           
7. คำ วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการทำให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ หรือใส่กล่อง เป็นต้น 
           
8. ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกัน

 

 การนำไปใช้         

         1. ใช้ระดมพลังสมอง 
         
2. ใช้นำเสนอข้อมูล 
         
3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจำ 
         
4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ 
         
5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้

 (แหล่งอ้างอิง : สรุปและสังเคราะห์โดยคณะทำงาน KM กองวิจัยฯ)

การติดตั้งโปรแกรม Mind Manager

         1. ก่อนอื่นให้ไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.mindjet.com หรือที่เว็บไซต์ www.download.com โดยตัวติดตั้งสามารถทดลองใช้งานได้ 21 วัน ให้คลิกดาวโหลดที่เมนู Download > Free Trials
         2. หลังการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวติดตั้ง ในที่นี้เวอร์ชันที่ทดสอบเป็นเวอร์ชัน 6 มีไฟล์ตัวติดตั้งชื่อ MM61-E-869_Pro.exe
         3. ระบบแสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่การติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Next
         4. คลิกเลือก Country เป็น United States เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next
         5. ระบบรายงานลิขสิทธ์เกี่ยวกับโปรแกรม Mind Manager ให้คลิกเลือก I agree to the terms in the license agreement แล้วคลิกที่ปุ่ม Next
         6. กรอกชื่อผู้ติดตั้ง ชื่อองค์กร และ License Key (กรณีเวอร์ชันที่ทดสอบเป็น Trial version ทดลองใช้งาน 21 วัน ให้คลิกปุ่ม Next ผ่านได้เลย) เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next
         7. เลือกรูปแบบการติดตั้งเป็น Complete เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next
         8. คลิกเลือกวิธีการสร้าง Shortcut ในการเรียกใช้งาน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้ง
         9. คลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

การประยุกต์ใช้งาน

     ผู้ใช้งานสามารถนำโปรแกรม Mind Manager ไปสร้างสรรค์งานได้อย่างหลากหลาย เช่น

 • ใช้สร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
 • ใช้วิเคราะห์กลยุทธ์บริษัท (Strategic Thinking, SWOT Analysis)
 • ใช้สรุปรายงานการประชุม (Meeting Minutes)
 • ใช้ระดมความคิดเห็น (Brainstorming)
 • ใช้ประกอบการเรียนการสอน (Teaching)
 • ใช้วางแผนโครงการ (Project Planning)
 • ใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Plan)
 • ใช้นำเสนอผลงานแทนโปรแกรม PowerPoint (Presentation)
 • ใช้ในการอบรมและบรรยายที่ต่าง ๆ (Training)
 • ใช้วางแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 • ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ และแนวคิด (Capture Tacit Knowledge)
 • ใช้สรุปแนวคิดเชิงประดิษฐ์และการคิดเชิงวิกฤต (คิดก่อนล่วงหน้า) (Creative and Critical Thinking)
 • มาสเตอร์  สาธิต    ถาวรกิจ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556)
  งาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  อ้างอิงแผนงาน : -
  อ้างอิงโครงการ : -
  แหล่งที่มา: http://www.learners.in.th/blogs/posts/256412

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 225 ครั้ง