[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความสำคัญของการจัดการความรู้

การจัดการความรู

(Knowledge Management-KM)

  การจัดการความรู้หรือที่เรียกย่อ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆกัน คือ

bullet

   บรรลุเป้าหมายของงาน

bullet

   บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน

bullet

   และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเภทของความรู้

  วามรู้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

       1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร ได้แก่ ตำราวิชาการ เอกสารคู่มือปฎิบัติงาน

      2ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานจากประสบการของการทำงาน  อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า ภูมิปัญญา

      ซึ่งหากองค์กรมีการจัดการความรู้  ก็จะทำให้ ความรู้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายในทุกวงการ

     

 

 

     

 


ความสำคัญของการจัดการความรู้


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.rtna.ac.th/departments/Mathematics/elearning/aboutme.htm

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 190 ครั้ง