[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้ เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป  

ประเด็นข่าว
การเตรียมการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 


       กองประชาสัมพันธ์ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์  ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ปรากฏว่าการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสำคัญกับการเตรียมการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสรุปสาระสำคัญ ปัญหาอุปสรรค/ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
                                         ที่มาของข่าว : http://www.prbangkok.com/

เกริ่นนำ
 
     การแสดงความคิดเห็นป็นสิ่งที่สามารถพบได้บ่อยในสังคมปัจจุบันที่มีความสะดวกในช่องทางของการใช้สื่อเพื่อนำเสนอความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของทุกคน ในขณะที่บางครั้งมีการเสนอความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสม

เนื้อหา   สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

                                                 ที่มาของภาพ : http://webboard.yenta4.com/topic/500336

การเขียนแสดงความคิดเห็น
       ความคิดเห็น คือ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานที่ผู้พูด หรือผู้เขียนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น
       - อากาศวันนี้สดชื่นจริงๆ (ความรู้สึก)
       - บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างถนนสายนี้น่าจะเป็นบ้านของท่านผู้ว่าฯ (ข้อสันนิษฐาน)
       - เราทุกคนอยู่ประเทศเดียวกันควรปรองดองกัน  (ความคิด)
       การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้
เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่
ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป     
         สิ่งสำคัญในการแสดงความคิดเห็นคือการให้เหตุผลหรือข้อสนับสนุนประกอบ เพื่อทำให้ความคิดเห็นนั้นมีน้ำหนักน้อย
น่าเชื่อถือ 

 

 

 

                                            ที่มาของภาพ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=221360


       การแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ

       ๑. ที่มา  คือ  เรื่องราวที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นนั้นๆ ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นต่อไป
        ๒. ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎเกณฑ์  ความคิด และมติที่นำมาใช้ประกอบให้เป็นเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนข้อสรุป
       ๓. ข้อสรุป คือ ส่วนสำคัญที่สุดของการแสดงความคิดเห็น อาจเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน
หรือการประเมินค่า เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณายอมรับหรือนำไปปฏิบัติ

 

   

 

 

ที่มาของภาพ http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Plankanson/Plankanson.php

หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
        ๑) การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่าน และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน เพราะชื่อเรื่องเป็นส่วนที่ผู้อ่าน

จะต้องอ่านเป็นอันดับแรกและเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย
       ๒) การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคำนำ และควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องต่อไป
       ๓) การลำดับ ควรลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรเขียนวกไปวนมา เพราะผู้อ่านอาจ

เกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็น
      ๔) การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ

 

ที่มาของภาพ :http://dev24x7.com/tag/


มารยาทในการเขียนแสดงความคิดเห็น
        ๑.  ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย เลือกใช้ถ้อยคำให้มีความหมายตรงตามที่คิด 
มีความสมเหตุสมผล ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง
        ๒. ข้อมูลหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จ หรือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวง 
        ๓. ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในลักษณะการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อเท็จจริง  
        ๔. ใช้ภาษาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว หยาบคาย หลีกเลี่ยงการใช้คำคะนอง

 
โดย: มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557)
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: สหวิชา.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 83

อ่าน 15647 ครั้ง