[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การทดลองวิทยาศาสตร์_โครมาโตกราฟี

heart โครมาโตกราฟี  heart

 

โครมาโตกาฟี คือ การแยกสารโดยอาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน และเหมาะอย่างยิ่งในการใช้กับสารที่มีปริมาณน้อยๆ

 

 

 

โครมาโตกราฟี เป็นวิธีแยกสารโดยอาศัยหลักการละลายและการดูดซับที่ต่างกันของสาร หรืออาศัยหลักการที่ว่า like disolved like                                                

       heart สารใดที่ละลายในตัวทำละลายได้ดี จะเคลื่อนที่ไปกับตัวทำละลายได้ไกล                                                                                                                     

       heart สารใดที่ละลายในตัวทำละลายไม่ดี จะเคลื่อนที่ไปกับตัวทำละลายได้ไม่ไกล                                                                                                             enlightened

         heart สารใดที่ถูกดูดซับโดยตัวดูดซับได้ดี จะเคลื่อนที่ไปได้ไม่ไกล                                                                                                                                    enlightened
       heart สารใดที่ถูกดูดซับโดยตัวดูดซับไม่ดี จะเคลื่อนที่ไปได้ไกล                                                                                                                                        enlightened
 
 

like disolved like enlightened หมายความว่า สารที่มีขั้วก็จะสามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายมีขั้ว และสารที่ไม่มีขั้วสามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้ว    

การใช้เทคนิควิธีนี้จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ  2  ส่วน คือ ตัวทำละลาย  ที่จะทำหน้าที่ละลายองค์ประกอบของสารที่ต้องการแยกได้ เช่น น้ำ  แอลกอฮอล์ 

เฮกเซน  คลอโรฟอร์ม  เป็นต้น  ตัวดูดซับจะทำหน้าที่ให้สารซึมผ่านได้แก่ กระดาษกรอง  ชอล์ก  อลูมิเนียมออกไซด์  ซึ่ง จากข้อมูล   จะพบว่า  สารใดที่ละลายได้

ดีจะอยู่ไกลจุดศูนย์กลางถูกดูดซับได้น้อย ส่วนสารใดที่ละลายได้ไม่ดีจะอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางถูกดูดซับได้มาก                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                               

ข้อดีของวิธีโครมาโตกราฟี  yes                                                                                                                                                                                           

1. ใช้แยกสารหรือตรวจสอบสารที่มีปริมาณน้อย ๆ ได้
 
2. ใช้ได้ทั้งทางคุณภาพวิเคราะห์ ( คือมองหาว่าเป็นสารอะไรบ้างอยู่ในสารผสม) และปริมาณวิเคราะห์ (คือหาปริมาณของสารแต่ละชนิดว่ามีปริมาณเท่าไร)
 
3. ใช้แยกสารได้ทั้งประเภทมีสีและไม่มีสี สำหรับกรณีแยกสารไม่มีสี ต้องอาศัยวิธีการอื่น ๆ เข้าช่วยด้วย

 

 
โดย: มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
งาน: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 367 ครั้ง