[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเขียนจดหมายกิจธุระ

จดหมายกิจธุระ
เป็นจดหมายที่เกี่วข้องกับธุระการงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต จดหมายกิจธุระอาจเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคล บุคคลถึงบริษัทห้างร้าน หรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงส่วนราชการ ใจความในจดหมายต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดความร่วมมือในเรื่องใดมีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ การใช้สำนวนภาษาต้องสุภาพและให้ความสำคัญกับผู้รับจดหมาย

 

หลักในการเขียนจดหมายกิจธุระ


๑) พิมพ์หรือเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภท
๒) ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ชัดเจน กระชับ รัดกุม ใช้คำสุภาพและไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน
๓) พิมพ์หรือเขียนด้วยรายมือที่อ่านง่าย เรียบร้อย สะอาดตา
๔) สะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา ถูกต้องตามระดับภาษา กาลเทศะ และบุคคล
๕) ใช้คำนำ (คำขึ้นต้น) สรระนาม คำลงท้ายที่เหมาะสมกับฐานนะของบุคคลและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ
 
โดย: มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://thaiteaching.wikispaces.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 20

อ่าน 636 ครั้ง