[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู่ เล่ม 19

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู่ เล่ม 19

เขียนโดย  พระธรรมกิตติวงศ์และคณะ

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและงานทั่วไป

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของวัดไทย วัดญวน เเละวัดจีน เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย
วัดไทย - ความหมายของวัด - องค์ประกอบของวัด - ศิลปกรรมภายในวัด ฯลฯ

วัดญวน - การตั้งถิ่นฐานของชาวญวณและการสร้างวัดญวณในประเทศไทย - วัดญวณในประเทศไทยในปัจจุบัน - สถานภาพและการสถาปนาสมณศักดิ์คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย ฯลฯ

วัดจีน - การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทย - การสร้างวัดจีนในประเทศไทย - สถานภาพและการสถาปนาสมณศักดิ์คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย ฯลฯ

 
โดย: มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 81 ครั้ง