[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แม่ไม้คำไทย

 

แม่ไม้คำไทย

เขียนโดย  จงจิต  นิมมานนรเทพ

หมวด 400 ภาษา

                ด้วยเหตุผลที่ภาษาไทยรับอิทธิพลจากภาษาอื่นเข้ามาใช้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต บางครั้งเมื่อเราใส่ไม้ทัณฑฆาตลงไปเพื่อช่วยในการออกเสียง ก็จะทำให้คำมีพ้องเสียงกันได้

                หนังสือแม่ไม้คำไทย เป็นเรื่องคำพ้องเสียง มุ่งเน้นให้ผู้อ่านสังเกตและพิจารณาความหมายของคำให้สัมพันธ์กับการเขียนสะกดการรันต์
โดย: มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 73 ครั้ง