[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ลำดับเรขาคณิต

1)3, 6, 12, 24, X 

จงหาค่า X 
 

เฉลยคำตอบข้อ 1   X = 48โจทย์

3, 6, 12, 24, X 

จงหาค่า X วิธีทำ

พจน์ที่อยู่ถัดไปมีค่าเป็น 2 เท่าของพจน์ที่ผ่านมา

เมื่อนำพจน์ที่อยู่ติดกันมาหารกัน จึงได้ผลหารเป็น 2 

6 ÷ 3 = 2 
12 ÷ 6 = 2 
24 ÷ 12 = 2 

6 = 2 x 3 
12 = 2 x 6 
24 = 2 x 12 

ดังนั้น X = 2 x 24 = 48 

 

2)

5, 15, 45, 135, ... , X 

จงหาค่า X เมื่อ X เป็นพจน์ที่ 7

 

 

ฉลยคำตอบข้อ 2   X = 3,645โจทย์

5, 15, 45, 135, ... , X 

จงหาค่า X เมื่อ X เป็นพจน์ที่ 7 วิธีทำ

พจน์ที่อยู่ถัดไปมีค่าเป็น 3 เท่าของพจน์ที่ผ่านมา

เมื่อนำพจน์ที่อยู่ติดกันมาหารกัน จึงได้ผลหารเป็น 3 

15 ÷ 5 = 3 
45 ÷ 15 = 3 
135 ÷ 45 = 3 

อัตราส่วนร่วม = r = 3 

พจน์ที่ 1 = a1 = 5 
พจน์ที่ 2 = a2= 15 
a2 = r(a1) ............ ( 1 )
15 = 3(5) = 3 x 5 

พจน์ที่ 3 = a3= 45 
a3 = r(a2) ............ ( 2 )
45 = 3(15) = 3 x 15 

แทน ( 1 ) ลงใน ( 2 ) 
 

a3 = r( r(a1) )
  = r2(a1)

an = r(n-1)(a1)


เมื่อ n = 7 
 

a7 = r(7-1)(a1)
  = r(6)(a1)


a1 = 5 
r = 3 
 

a7 = 3(6)(5)
  = 729(5)
  = 729 x 5
  = 3,645


พจน์ที่ 7 = 3,645 


 
โดย: มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.mathsmethod.com/m-p6-exercise/m-p6-practice-sequence-2.php

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 12 ครั้ง