[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทิศทั้ง 8 แบบไทย

ทิศทั้ง 8 แบบไทย

 

  การเรียกชื่อทิศทั้ง 8แบบไทย  เช่น เหนือ ใต้  ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเราใช้กันและดูว่าจะเป็น

ทิศหลักๆที่เรียกกัน มาดูกันว่าชื่ออะไรบ้าง


8 ทิศแบบไทย


1. ทิศเหนือ  เรียกว่า   ทิศอุดร


2. ทิศใต้ เรียกว่า   ทิศทักษิณ


3. ทิศตะวันออก  เรียกว่า   ทิศบูรพา


4. ทิศตะวันตก เรียกว่า   ทิศประจิม


5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียกว่า   ทิศอีสาน


6. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เรียกว่า   ทิศอาคเนย์


7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกว่า   ทิศพายัพ


8. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เรียกว่า   ทิศหรดี 


รูปทิศทั้ง 8 


    ตัวอย่างเช่นการเรียกชื่อดินแดนที่ไทยเคยเสียไปตอนยุคล่าอาณานิคม คือ

มณฑลบรูพา คือ ดินแดนส่วนทาทิศตะวันออกของสยามหรือในเรื่องมังกรหยก ที่

พูดถึง 5 ยอดฝีมือแห่งยุคซึ่งจำแนกออกเป็น แต่ละทิศๆ เช่น ยาจกอุดร  ,  กลาง

อิทธิฤทธิ์  , มารบูรพา  , ราชันย์ทักษิณและ พิษประจิม หรืออย่างเช่นการเรียก

เอเชียอาคเนย์ ก็คือการใช้เรียกอาเซียน หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่

ประเทศไทยเราตั้งอยู่นั่นเอง  >>> 

 


-


โดย: มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://what998.blogspot.com/2014/04/way.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง