[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ศีลมหาสนิทคืออะไร

ศีลมหาสนิทคืออะไร

ศีลมหาสนิทคืออะไร
    ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์ คือ มอบพระองค์เองแก่เรา ดังนั้น เราต้องมอบถวายตัวเราเองแด่พระองค์ ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการรับศีลมหาสนิทด้วยเช่นกัน โดยวิธีนี้ เราจึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสตเจ้าพระศาสนจักร (1322, 1324, 1409, 1413)

    หลังจากศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้ว ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่สามของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตฃนในพระศาสนจักรคาทอลิก    ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางธรรมล้ำลึกของศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะการวายบูชาของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนในประวัติศาสตร์ เป็นจริงขึ้นปัจจุบัน ในลักษณะที่เร้นลับและปราศจากโลหิต เมื่อพระสงฆ์กล่าวถ้อยคำการเสกศีล ดังนั้น พิธีบูชาขอบพระคุณจึงเป็นต้นธารและจุดสูงสุดในชีวิตคริสตชน (LG 11) ทุกสิ่งมีจุดมุ่งหมายที่ศีลมหาสนิท นอกเหนือากสิ่งนี้ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าที่คนเราควรบรรลุถึงอีกแล้ว เมื่อเรารับประทานปังที่บิออก ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซูเจ้าผู้ประทานพระกายของพระองค์เพื่อเราบนไม้กางเขน เมื่อเราดื่มจากถ้วยกาลิกษ์ ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผู้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ด้วยความรักเพื่อเรา เรามิได้คิดประดิษฐ์พิธีบูชานี้ขึ้นมา พระพระเยซูเจ้าเองทรงฉลองงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ประทานพระองค์เองแก่บรรดาศิษย์ นับแต่นั้นมา และแม้พระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ให้เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท  “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (1 คร 11 : 24)

ศีลมหาสนิท (Eucharist) (ภาษากรีก euchaistia การขอบคุณ) เมื่อเริ่มแรก ศีลมหาสนิทเป็นชื่อบทภาวนาขอบพระคุณก่อนการเสกปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ในพิธีกรรมของพระศาสนจักรสมัยแรก ต่อมาจึงมีการใช้คำนี้กับพิธีบูชาขอบพระคุณ
“จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน” (ยก 4 : 8)
“พระเยซูเจ้าทรงแจกจ่ายพระกายและพระโลหิตของพระองค์ได้อย่างไรกัน เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงยอมรับในดวงพระทัยและทรงเปลี่ยนให้เป็นกิจการแห่งความรัก ซึ่งภายนอกเป็นเพียงการถูกตรึงกางเขนที่โหดร้ายรุนแรง แต่ภายในเป็นกิจการแห่งความรักที่ทรงยอมมอบพระองค์เอง” สมเด็จพระนสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (21 สิงหาคม 2005)

 


http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/youcat/7343-%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3


โดย: มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
งาน: งานอภิบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/youcat/7343-%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง