[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

4 ทักษะแห่งอนาคต

                เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก  เพราะเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสังคมใหม่ในยุคนี้และอนาคต  เพราะการสอนแบบเดิมผู้เรียนอาจได้ความรู้ แต่ขาดทักษะ แต่โลกของงานและสังคม
ยุคศตวรรษที 21 ต้องการคนที่มีทักษะมากกว่าแค่มีความรู้แบบเดิม
                ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย  4 กลุ่มทักษะ  คือ
1. ทักษะการเรียนรู้  คือ รู้จักค้นคว้า  แยกแยะข้อมูล และเรียนรู้ต่อเนื่องไม่มีวันจบ
2. ทักษะการคิด  คือ ทั้งคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
3. ทักษะการทำงาน คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการนำเสนอผลงาน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ทักษะชีวิต คือ คุณลักษณะต่างๆ ในตนเองที่พร้อมก้าวสู่การเป็นประชากรของโลก เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทนอดกลั้นต่อความชั่ว ความสุขจากการแบ่งปัน


เตรียมพร้อม! ทักษะแห่งอนาคต


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://blog.eduzones.com/training/176621

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง